תנאי שימוש באתר ClickATable

ברוכים הבאים לאתר ClickATable.

אנו מקווים, כי תמצאו באתר מידע שימושי וכי תפיקו ממנו תועלת. יחד עם זאת, השימוש באתר, בתכניו השונים וביישומים הכלולים בו כפופים לתנאי השימוש כדלקמן:

1. כללי

תנאי השימוש באתר מיועדים לנשים ולגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

אתר זה, הפועל תחת שם המתחם www.clickatable.co.il הנו בבעלותה ומופעל על ידי רסטוראן (להלן: "רסטוראן"). השימוש באתר מותנה בהסכמתך לתנאים אלו ובכפוף להם.

האתר פתוח לשימוש הציבור הרחב ללא תשלום כלשהו, אך רסטוראן שומרת לה את הזכות לסגור את כולו, או כל חלק ממנו, ו/או להתנות את השימוש בו ו/או בכל חלק ממנו, בתשלום כספי.

2. אחריות

בתנאי שימוש אלו, למונח "תכנים" תהא המשמעות שלהלן: מידע על מסעדות, בתי קפה, בתי עסק וכד', מבצעים, תאריכי מבצעים, שיעורי הנחות, מסעדות, בתי קפה, בתי עסק שמעניקים הנחות, מחירי מוצרים ו/או שירותים, התכתבות, סקירות וביקורת מסעדות ושאר בתי עסק, נתונים, ידיעות, ניתוחים, קוד המקור של האתר, והכול - בטקסט, בתמונות, בקול, בגרפיקה, בצלמיות, בצילומים, בווידיאו ו/או בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, בין אם הוא בבעלות רסטוראן ובין אם הוא בבעלות צד שלישי, המאפשר לרסטוראן זכות שימוש בו.

רסטוראן לא תשא באחריות לטעויות או לשגיאות בחומר המוצג באתר, בין אם מקורו ברסטוראן ובין אם מקורו במסעדות, בתי קפה ובתי עסק המוזכרים באתר ו/או שהמשתמש מופנה אליהם במסגרת מתן השירות.

המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות. רסטוראן לא תשא בכל אחריות לכל נזק שיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו כתוצאה, ישירה או עקיפה, מן השימוש בשירות ו/או בתכנים ו/או כתוצאה ממימוש הזמנה במסעדה, בית קפה ובית עסק, על בסיס השימוש בשירות ו/או כתוצאה מהסתמכות על התכנים.

רסטוראן לא תשא באחריות כלשהי להזמנה במסעדה, בבית קפה ובבית עסק אחר, שנעשתה באמצעות האתר, לרבות לאי-כיבוד ההזמנה האמורה ע"י צד שלישי כלשהו ולרבות לאי-שביעות רצונו של המשתמש ממתן השירות ע"י המסעדה, בית הקפה או בית העסק, מכל סיבה שהיא.

רסטוראן רשאית לסגור את האתר ולשנותו מעת לעת, לרבות את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת, ללא צורך להודיע על כך מראש. לא תהיה למשתמש, או לכל צד שלישי שהוא, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי רסטוראן בקשר לכך, ורסטוראן לא תישא בכל אחריות לנזק שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי בשל שינויים, השעייתם או ביטולם של השירותים או התכנים באתר.

רסטוראן אינה מתחייבת, כי השימוש באתר יהיה תקין ורציף בכל עת, ואינה מתחייבת,  כי השירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי רסטוראן, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל רסטוראן או מי מספקיה או פגיעה מכל סיבה אחרת. רסטוראן לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש, אובדן מידע וכיו"ב שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.

התכנים הכלולים באתר אינם מיועדים לספק חוות דעת מקצועית בנושא כלשהו. רסטוראן אינה מתחייבת, כי התכנים יהיו עדכניים, מדויקים, שלמים, מקוריים או נכונים. השימוש בתכנים ובשירות נעשה על אחריות המשתמש בלבד, ורסטוראן לא תשא באחריות לכל נזק שיגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על התכנים.

רסטוראן אינה אחראית לפרסומים ו/או להצעות של צדדים שלישיים, לרבות מסעדות, בתי קפה, בתי עסק וכד', שיופיעו באתר, והאחריות הבלעדית בגין הצעות ו/או פרסומים אלו חלה, אם בכלל, על המפרסמים והמציעים עצמם. רסטוראן לא תישא בכל אחריות בגין פרסום מטעה, בלתי מדויק ו/או מזיק בכל צורה אחרת.

רסטוראן לא תהא אחראית בשום מקרה, ולא תישא בהוצאות ו/או בנזקים שייגרמו למשתמש, או לציוד המחשב והטלפוניה שבשימושו, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או כתוצאה מהורדה של כל חומר מאתר זה  (download) בכלל זה, רסטוראן לא תשא באחריות בגין נזקים שייגרמו כתוצאה מנגיפי מחשב.

3. תנאי שימוש באתר

רסטוראן רשאית לקבוע את מבנה האתר, עיצובו ואת התכנים והשירותים הכלולים בו, לשנות או לבטל את הנ"ל מעת לעת וללא הודעה מוקדמת.

רסטוראן תהיה רשאית למנוע גישה לאתר, ו/או לכל חלק ממנו, לתקופות קצובות או בלתי קצובות, בכל עת.

באתר קיימים קישורים אלקטרוניים(Hyperlinks) לאתרים אחרים, לרבות קישורים שנעשו על ידי המפרסמים באתר (להלן: "האתרים המקושרים"). קישורים אלה נועדו לנוחיותו של המשתמש בלבד. השימוש במדיה ו/או בתכנים אחרים הנמצאים על האתרים המקושרים  טעון זהירות ובדיקה קפדניים.

 מובהר, כי לרסטוראן אין כל שליטה או זכות על התכנים הנמצאים באתרים המקושרים. כמו כן, רסטוראן אינה נושאת בכל אחריות ישירה או עקיפה כלפי כל משתמש אשר הסתמך ו/או ביצע פעולות בהתאם לחומר הנמצא באתרים המקושרים. אין לפרש את הקישורים הנמצאים באתר כהמלצה, העדפה או אישור להשתמש בחומר ו/או התכנים ו/או המוצרים המופיעים באתרים המקושרים. כמו כן, אין לפרש קישורים אלה כערובה למהימנות, לדיוק או לשלמות המידע המצוי בהם.

האתר מכיל תכנים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קניין אחרות, אשר חלקן בבעלות רסטוראן וחלקן בבעלות צדדים שלישיים. המשתמש אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת, או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו, למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, חל על המשתמש איסור מוחלט לבצע באתר, ו/או בשירותים ו/או בתכנים, או בכל חלק מהם, אחד או יותר מן השימושים ו/או הפעולות הבאים:

להעתיק, לשכפל, להעביר לאחר, להדפיס, לשבט, לשדר, לפרסם, להציג או לשנות את התוכן הכלול באתר ו/או את הקוד שלו ו/או כל סימן מסחר רשום או בלתי רשום של רסטוראן ו/או של כל צד שלישי ו/או להפר בכל צורה אחרת את זכויות הקניין הרוחני של רסטוראן ו/או של כל צד שלישי שקניינם הרוחני מוצג ו/או מופיע באתר ו/או בכל חלק ממנו.

לעשות שימוש מסחרי כלשהו באתר, בתכנים ובשירותים הכלולים בו.

ליצור קישור לאתר מאתר אינטרנט כלשהו בכלל ולעמודים פנימיים שלו בפרט, ללא הסכמתה מראש ובכתב של רסטוראן.

להציג את האתר ו/או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אינטרנט אחר (framing) .

להשתמש באתר או בכל חלק ממנו למטרות בלתי חוקיות ו/או לצורך הפרת דין כלשהו לרבות להשתמש באתר ו/או בכל חלק ממנו, להצגת ו/או הטענת ו/או העברת תוכן פוגע, משפיל, מבזה, מסיט, גזעני, פורנוגרפי או בלתי חוקי בכל צורה אחרת.

להשתמש באתר ו/או בכל חלק ממנו לצורך פריצה למערכות מחשב כלשהן, לרבות אלו של האתר עצמו, לסרוק פורטים, להפיץ וירוסי מחשב ו/או כל תוכנה מזיקה אחרת ו/או להפיץ מכתבי שרשרת ו/או פירמידה ו/או כל שימוש אחר שמטרתו להעמיס על מערכות המחשב של האתר ו/או למנוע את השימוש באתר ו/או בכל אתר אינטרנט אחר.

בכל מקרה של הפרת הוראות תנאי שימוש אלו ביצוע אחת או יותר מן הפעולות האסורות לעיל, שומרת לעצמה רסטוראן את הזכות להעביר לרשויות החוק, או כל גורם הפועל על פי דין, כל מידע שנמצא אצלה אודות השימוש באתר בכלל, ובאופנים אסורים כאמור לעיל בפרט, וכן למנוע מאותו משתמש את השימוש ו/או הצפייה באתר, והכול מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של רסטוראן על פי כל דין, ולא תהיה למשתמש כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד רסטוראן בגין ביצוע איזו מהפעולות דלעיל.

עם רשומך במאגר המידע של רסטוראן, תהא רסטוראן רשאית לשלוח אליך מדי פעם מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מדובר במידע שתקבל רסטוראן לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לרסטוראן.

4. הגנת הפרטיות ואבטחת מידע

רסטוראן רשאית להתחקות אחר ולתעד את אופן השימוש בשירותים.

לצורך תחזוקה וניהול יעיל של האתר, נאסף מידע לצרכים סטטיסטיים באמצעות שימוש בתוכנות המיועדות לכך. איסוף זה נעשה בעזרת "עוגיות" (cookies) וכן באמצעות איסוף שוטף של הפגיעות (Hits) באתר.

רסטוראן רשאית לעשות כל שימוש שתמצא לנכון במידע שייאסף אודות המשתמש ואודות אופן ודרך השימוש שלו בשירותים ואשר אינו מזהה את המשתמש באופן אישי (להלן: "מידע בלתי מזהה"). בין היתר, רשאית רסטוראן להעביר מידע בלתי מזהה למסעדות, בתי קפה ובתי עסק וכן לצדדים שלישיים כלשהם.

השימוש במידע אודות המשתמש ו/או אודות אופן שימושו בשירותים, אשר מזהה אותו באופן אישי (להלן: "מידע אישי"), מוגבל לשימושים מסחריים ו/או שיווקיים של רסטוראן עצמה ו/או של שלוח מטעמה ו/או לצורך טיב השירות הניתן באתר ו/או לטובת הנחות ו/או הטבות אשר רסטוראן ו/או צדדים שלישיים יתנו למשתמש. בין היתר, רשאית רסטוראן להעביר מידע אישי למסעדות, בתי קפה ובתי עסק.

רסטוראן תפעיל אמצעים סבירים לאבטחת המידע אודות המשתמשים, שנשמר במערכותיה של רסטוראן, ולשמירה על פרטיותם וצנעתם, בהתאם לדרישות החוק. יחד עם זאת, רסטוראן אינה יכולה להבטיח, כי מערכותיה חסינות בפני פריצות ו/או חדירות בלתי מורשות למערכותיה ועל כן, רסטוראן לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק שיגרם למשתמש גם כתוצאה מפריצה ו/או חדירה בלתי מורשים למערכותיה של רסטוראן.


5. דין וסמכות שיפוט

הדין החל על הסכם זה ועל השימוש בשירותים הנו הדין הישראלי בלבד, ללא כללי ברירת הדין שלו, והכול - בין שהשימוש בשירותים נעשה בישראל ובין מחוצה לה. סמכות השיפוט הבלעדית והייחודית בקשר עם הסכם זה ו/או בקשר עם השימוש בשירותים מוקנית לבית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו בלבד, ולא לכל בית משפט אחר.

רסטוראן רשאית לשנות את תנאי שימוש אלה, לרבות את מתן ההנחות האמור לעיל, כולו או חלקו, מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש.
רסטוראן תפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה פרסומם.